Novoroční dopis předsedy Společnosti

02.01.2013 17:55

Vážené členky a vážení členové Společnosti,

před několika málo týdny jsme si na poslední schůzi České společnosti pro mezinárodní právo, konané 5. 12.2012,
s některými z Vás popřáli příjemné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku.

Rád bych nyní ještě jednou a všem členům ČSMP popřál, aby rok 2013 přinesl štěstí a zdraví, co se týče Vašeho života, a byl také úspěšný ve Vaší práci, studiu, výzkumu či podnikání. V neposlední řadě bych rád popřál úspěchy České společnosti pro mezinárodní právo.

Jak víte, rok 2012 přinesl v životě ČSMP vedle již tradičních aktivit, jako jsou přednášky českých či zahraničních odborníků, které se konají z praktických důvodů převážně v Praze (na půdě Právnické fakulty UK), také již
V. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium, které se konalo 28.-29.9.2012 v Kúpeloch Nimnica. Pracovní
i společenský program, který pro účastníky zorganizovali kolegové ze Slovenské společnosti pro mezinárodní právo (pod vedením jejího předsedy prof. Marka Šmida), byl na vysoké úrovni.

Pro nás je tedy jedním z úkolů pro rok 2013, uspořádat již VI. česko-slovenské sympozium, a to pravděpodobně na konci září nebo začátku října. Přesné místo, čas a program budou oznámeny na konci jara.

Připomínám, že na jaře 2012 vyšla neperiodická publikace, akta ze IV. sympozia, organizovaného ČSMP v Třešti, pod názvem Stát vs. nestátní aktéři, Praha: ČSMP, 2012. Pro členy Společnosti, kteří do ní nepřispěli, je dispozici za zvýhodněnou cenu.

Pokud jde o pravidelné publikační aktivity Společnosti, i zde můžeme hovořit o tradici a novinkách. Již tradičně na konci října, v období mezi vinobraním a ochutnáváním mladého, Svatomartinského vína, vyšlo nové, již  3. číslo České ročenky mezinárodního práva veřejného a soukromého  (Czech Yearbook of Public & Private International Law). Poslední svazek je dokonce svým rozsahem (380 str.) i pestrostí příspěvků ještě bohatší, než tomu bylo u prvních dvou čísel. Všichni členové ČSMP, kteří mají zaplacené příspěvky za rok 2012, dostali, nebo si mohou ještě vyzvednout bezplatný výtisk. Kromě toho je k dispozici i elektronická (on-line) verze na www.cyil.eu.

Tři ročníky už představují tradici, byť novodobou, která – jak pevně věřím – přetrvá a bude i nadále přispívat
k prezentaci české nauky a praxe mezinárodního práva doma i v zahraničí. To samozřejmě neznamená, že není co zlepšovat. Kritické připomínky nám pomohou k odstranění nedostatků a zvýšení obsahové a formální úrovně této publikace.

Řadu náročných úkolů, které se snažíme plnit bez profesionálního zázemí některého z velkých nakladatelství, ovšem můžeme zvládnout jen díky obětavé a bezplatné práci našich členů. Proto bych jí chtěl ocenit a současně vyzvat příznivce i kritiky, aby se více zapojili do tohoto projektu autorsky, nebo též posíláním informací o nových zajímavých publikacích pro bibliografický přehled a případné recenze.

Abychom však příští podzim mohli sklízet kvalitní hrozny, je třeba již teď začít pracovat. Proto vyhlašujeme výzvu
k podávání příspěvků pro Ročenku 2013.

Ročenka ČSMP bude po vzoru obdobných zahraničních publikací zaměřena i nadále zejm. na příspěvky z oblasti mezinárodního práva veřejného, ale bude otevřena i příspěvkům ze souvisejících oborů (mezinárodní právo soukromé a evropské právo).

Termín pro odevzdání příspěvků je určen na 27. května 2013 (pondělí).

Doporučený rozsah příspěvků v angličtině je max. 15 str. u článků a max. 10 str. u informací, včetně resumé
(v jiném jazyce, např. češtině), doporučený styl OSCOLA, písmo Times New Roman, řádkování 1,5. Redakční rada zajistí jazykovou korekturu a recenzní řízení pro články nabídnuté do Ročenky. Přijímáme nejen vědecké články ve výše uvedeném rozsahu, ale také kratší informace, recenze a příspěvky do rubriky Česká praxe mezinárodního práva.

Novinkou roku 2012 se stal Bulletin ČSMP jako další periodikum, které vydává Společnost bezplatně zejména pro své členy v papírové i elektronické podobě. Bulletin obsahuje informace o uskutečněných a plánových přednáškách, konferencích či dalších akcích, jakož i kratší články k aktuálním tématům mezinárodního práva. Díky úsilí vědecké tajemnice dr. Veroniky Bílkové v roce 2012 vyšla první tři čísla (čítajíc v to dvojnásobné číslo 3/2012 na konci roku).

Tímto se ČSMP zařadila mezi obdobné vědecké společnosti, které většinou vydávají vedle vědeckého časopisu či ročenky také informační Bulletin nebo Newsletter. Aby mohl Bulletin ČSMP vycházet i v roce 2013, potřebujeme více příspěvků, popř. včetně fotografií. Proto vyzýváme k jejich psaní a posílání.

Na rozdíl od Ročenky, příspěvky do Bulletinu a také na webové stránky Společnosti je třeba posílat průběžně. Je tak lze zajistit pravidelný, aktuální a autorsky různorodý obsah.

Informace o Ročence, Bulletinu a dalších zajímavých publikacích, konferencích a dalších akcích ČSMP budou i nadále uveřejňovány na těchto stránkách Společnosti. Doufám, že zachováte přízeň naší Společnosti také v roce 2013.

Dobrý rok, PF 2013, Vám všem přeje

 

Pavel Šturma

předseda Společnosti   

 

 

Kontakt

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. Předseda společnosti President of the CSIL Česká společnost pro mezinárodní právo
Czech Society of International Law
Národní 117/18
Praha 1
PSČ 116 00
Czech Republic
IČ: 60437308
e-mail: csmp@seznam.cz

Bankovní účet: Česká spořitelna, a.s.,
Ćíslo účtu: 1937706349/0800